ਕੈਪਟਨ ਸ੍ਹਾਬ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਝੂਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

10 March, 2018

ਕੈਪਟਨ ਸ੍ਹਾਬ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਝੂਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

For Latest News Updates Follow Rozana Spokesman! EPAPER : https://www.rozanaspokesman.com/epaper PUNJABI WEBSITE: https://punjabi.rozanaspokesman.in/ ENGLISH WEBSITE: https://www.rozanaspokesman.com FACEBOOK: https://www.facebook.com/RozanaSpokes... TWITTER: https://twitter.com/rozanaspokesman