ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

05 December, 2017