ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਦੇ ਹਨ

06 December, 2017

ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਦੇ ਹਨ