ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਫਾੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੇ

06 June, 2017

ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਫਾੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੇ