ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ

ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਦਸਤਾਰ'

ਪੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਗੜੀ, ਪੱਗ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲਈ,ਇਹ ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ...